Optisyen.COM Ekibi olarak meslektaşlarımıza Oda - Birlik Yönetmeliğini düzenli olarak her gün parça parça yayınlayarak sohbet programları düzenlemeyeceğiz. Burada amaç eğitici, araştırmacı ve en önemlisi yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını meslektaşlarımızın istek öneri ve şikayetlerini dile getirmelerini sağlamaktır. 

Her gün düzenli olarak değişecek olan konuları bir optisyen arkadaşımız seçecektir.   

Bunlardan ilkini bu gün Optisyen.COM Facebook Grubumuzda yapacağız.

Optisyen.COM Facebook grubumuza katılmak için TIKLAYINIZ 

KONU:

TO - GB GÖREVLERİ NELERDİR ?

Sohbeti Düzenleyen: Optisyen İsmail UYAR

Kim Hangi Maddeden Ne Anlıyor? Hangi Maddeden Hangi Sonuçlar Çıkabilir ?

SOHBETE KATILMAK FİKİRLERİNİZİ BEYAN ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİRLİĞİ GÖREVLERİ MADDE 6 –

 (1) Birliğin görevleri şunlardır:

 a) Gayesi hasta ve halk sağlığı için fedakâr ve feragatli hizmette bulunmak olan mesleğe ilişkin ilkeleri ve gelenekleri muhafazaya ve geliştirmeye çalışmak,

b) Üyelerinin maddî ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin menfaati ile en iyi şekilde telifi için gayretler göstermek,

c) Meslek Kanununun ve ilgili mevzuatın gereği gibi tatbik ve icrasına yardım etmek,

ç) Mensuplarının daha yüksek bir meslek kültürüne erişebilmesi için kütüphaneler tesis etmek, dergi çıkarmak, ilmî ve teknik konferans ve kongreler tertip eylemek ve meslek ile ilgili eğitim ve öğretim gören öğrencilerin optisyenlik müesseselerinde yapacakları stajları düzenlemek ve staj defteri hazırlamak,

d) Halk sağlığını korumaya, mensuplarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak iş sahaları bulmaya, ilgili mevzuat hükümlerinin tatbikinde mesleğin ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziniadilane bir şekilde tanzime çalışmak,

e) Mensuplarından yaşlı ve malûl olanlara ve ölenlerin hayatta iken bakmakla mükellef olduğu kimselere yardımlarda bulunmak üzere meslek mensuplarının iştirak edeceği yardımlaşma sandığı kurmak,

f) Halk sağlığı ve meslek ile ilgili meseleler için resmî makamlar ile işbirliğinde bulunarak bu makamların yardımını temine çalışmak,

g) Meslek Kanununa göre üyelerinin tutmaya mecbur olduğu defterleri düzenlemek, bastırmak ve bedeli mukabilinde dağıtmak, ğ) İlgili mevzuat ile öngörülen diğer iş ve işlemleri yapmak


Beta Optik

.. Kimler Neler Demiş?